Algemene voorwaarden

Als je een (aan)betaling van de factuur hebt gedaan, ben je akkoord met de algemene voorwaarden. Als je nog vragen hebt, beantwoord ik deze graag. 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en verdiepingsdagen die Karlijn Oosterik verzorgt.

Aanmelding
Aanmelding voor een training vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden. Deelname is pas definitief na het kennismakingsgesprek en ontvangen van het cursusgeld.

Betalingsvoorwaarden
Na het kennismakingsgesprek ontvang je een bevestigingsmail met de algemene voorwaarden en factuur. Betaling van de factuur is altijd verschuldigd voorafgaand aan de start van de training. De uiterste betaaldatum wordt vermeld op de factuur. Je deelname is pas definitief als de betaling is ontvangen binnen de geldende termijn. Het niet op tijd betalen van de factuur kan leiden tot het vervallen van je plaats in de training

‍Wanneer je wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij mij bekend is (bijvoorbeeld van je werkgever), verneem ik dit graag zo snel mogelijk van je.

Annulering van detraining
Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Karlijn Oosterik zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden. De trainer is niet aansprakelijk voorenige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training. 

Annulering door de deelnemer
In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:
· De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
· Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
· Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
· Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
· Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
· Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post Stadtlohnallee 23, 7595 BP, Weerselo of per mail k.oosterik@gmail.com
· Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
· Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
· In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen. 

Geheimhouding
Deelnemers van de trainingen zijn gehouden aan geheimhouding. Wanneer je je inschrijft verklaar je geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, persoonlijke verhalen, klachten, ervaringen) van de deelnemers met anderen te bespreken. Uiteraard geldt dit ook voor de trainer.

Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Karlijn Oosterik worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Karlijn Oosterik behandeld. Karlijn Oosterik zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt, Karlijn Oosterik.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.

Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten
Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de KLACHTENPROCEDURE van Karlijn Oosterik. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers, VMBN: Reglemente https://www.vmbn.nl/over-vmbn/reglementen/n- VMBN 

Aansprakelijkheid
Deelname aan een training gebeurt altijd op eigen en vrijwillige basis van de deelnemer zelf. De inzet en betrokkenheid bij de training van de deelnemer is mede van invloed op het gewenste eindresultaat. Karlijn Oosterik kan hierdoor geen garantie geven voor het gewenste resultaat dat een deelnemer vooraf zelf heeft bepaald.

Mensen die onder behandeling van een medisch specialist zijn (zoals een arts of psychiater) wordt aangeraden om voor de inschrijving van een training advies in te winnen bij deze medisch specialist om te bepalen of het tijdstip van de training goed is of überhaupt past in het behandelplan.

Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor- en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hier van voor zijn gezondheid. Karlijn Oosterik is niet verantwoordelijk voor het effect van de Mindfulnesstraining op de gezondheid van een deelnemer en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk of psychische schade als gevolg hiervan.

Karlijn Oosterik kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verliesvan persoonlijke eigendommen.